dnes je sobota, 30.5.2020 Meniny má Ferdinand

clear

Všeobecné obchodné podmienky firmy vona nitra  s.r.o. na dodávku tovarov a atypických polotovarov

Ponuky a dodávky tovaru predávajúceho kupujúcemu sa uskutočňujú na základe týchto dodacích podmienok, ak nestanovuje kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim vyslovene niečo iné. Tieto dodacie podmienky platia i pre všetky následné budúce obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že neboli zmluvnými stranami písomne vylúčené a to i v prípade, že nimi neboli opätovne výslovne potvrdené.

ČlánokI.
Všeobecné  ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi predávajúcim – spoločnosťou VONA Nitra s.r.o., Rastislavova 16, 949 01 Nitra , IČO: 46470310, DIČ:SK20 233 920 52, účet: ČSOB, IBAN: SK5875000000004022434190 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, pri objednávaní  tovaru prostredníctvom  konfigurátora na internetovej stránky predávajúceho  www. vona.edrevotrieska.sk.
 
2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa , Zákona č. 108/200 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a Zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia Reklamačného poriadku, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.
 4. Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a s reklamačným poriadkom predávajúceho.
 
Článok II.
Výklad pojmov

1. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť VONA Nitra s.r.o., Rastislavova 16, 949 01 Nitra , IČO: 46470310, DIČ:SK20 233 920 52, zapísaná na OR SR Nitra, oddiel: Sro, vložka: 30453/N,

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho objednala tovar prostredníctvom konfigurátora, objednávky  na internetovej stránke  predávajúceho vona.edrevotrieska.sk.
3. Spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa rozumie kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, nie je spotrebiteľom.
4. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke vona.edrevotrieska.sk.

5. Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje kupujúci predávajúcemu s cieľom získať ním ponúkaný tovar.
6. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho vona.edrevotrieska.sk. uzavretá spôsobom uvedeným v článku III. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 
Článok III.
Uzavretie kúpnej zmluvy

 
1. Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar, polotovar vyplnením elektronického objednávkového konfigurátora uvedeného na internetovej stránke predávajúceho vona.edrevotrieska.sk. Kupujúci v objednávke uvedie všetky požadované údaje: meno, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými vo formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, porez  a spôsob dodania. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované náležitosti považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možne s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a k jej doplneniu. Momentom doručenia doplňujúcich údajov predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
 
2. Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Objednávka sa považuje za odoslanú momentom doručenia predávajúcemu, ak obsahuje všetky požadované údaje.
3. Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o prijatí objednávky.  Následne  predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku . K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až   telefonickým, písomným, faxovým, alebo e-mailovým potvrdením  cenovej ponuky zo strany kupujúceho, a týmto sa stáva  zmluva záväznou pre obidve zmluvné strany (predávajúceho aj kupujúceho).
4. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene (cene platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu).  Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru (článok IV. bod 5. týchto všeobecných obchodných podmienok).
 
Článok IV.
Cena a platobné podmienky

 
1. Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 3. tohto článku, platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.
2. Kúpnou cenou za tovar je cena odsúhlasená kupujúcim. Cena je uvádzaná s DPH, pokiaľ nie je napísané inak. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. 
3. Potvrdením  objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru.
4. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.
V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu predávajúceho.
Kúpna cena za tovar, ktorý predávajúci kupujúcemu dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý predávajúci kupujúcemu vystaví.
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, alebo nie je dátum splatnosti na daňovom doklade uvedený, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu do 30 dní od prevzatia tovaru.

 
Článok V.
Dodacie podmienky

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho.

2. Nakoľko sa jená o výrobok namieru-polotovar, dodávateľ si vyhradzuje právo na  primerané predĺženie dodacej lehoty . Štandardná lehota  5-14 pracovných dni v závislosti od typu zásielky. Uvedené lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt.

3. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať, predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho zaslaním e-mailovej správy alebo telefonicky. Ak kupujúci nemá záujem o čiastočné splnenie objednávky (dodanie dostupného tovaru) a ak nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k dohode o náhradnom plnení za nedostupný tovar, kúpna zmluva sa od počiatku zrušuje.
4. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke. 

5.Osobný odber je možné uskutočniť z predajného miesta spoločnosti  predávajúceho. Podpisom dodacieho listu zákazník potvrdí prevzatie tovaru bez výhrad. Pri osobných odberoch nie je účtované prepravné.

6.Ak je k preprave tovaru použitý dopravca , je tovar dodaný v okamihu dodania tovaru dopravcovi. Tovar bude zákazníkovi doručený v pracovných dňoch – pondelok až piatok, v doručovacej dobe od 7:00 do 16:00. Poverený vodič bude zákazníkovi v deň doručenia tovaru s časovým predstihom avizovať svoj príjazd, a to na kontaktnom telefónnom čísle, ktoré zákazník uviedol v objednávke výrobku – najmenej jednu hodinu pred doručením tovaru na zákazníkom uvedenú dodaciu adresu.  Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka dodávateľa, ktorý je dostupný na vyžiadanie. Cena bude uvedená v ponuke v prípade, ak zákazník v objednávke požadoval dodanie na adresu zákazníka.. Tovar bude zákazníkovi doručený po prvé uzamykateľné dvere objektu, ktorý bol uvedený ako dodacia adresa v objednávke.

Ak nie je dohodnuté inak, vodič nie je povinný po doručení tovaru poskytovať zákazníkovi ďalšie služby

– tj. napríklad pomáhať pri prenášaní tovaru na konečné miesto, kde bude tovar inštalovaný, nosenie po schodoch, a pod.

Zákazník je povinný si doručený tovar skontrolovať za prítomnosti prepravcu a ak táto zásielka nie je mechanicky poškodená, prevziať zásielku potvrdením svojím podpisom na dodacom liste.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v dodacom liste.

Zákazníkovi sa nedoporučuje potvrdzovať dodací list pred dôkladnou kontrolou tovaru a to aj pod prepravným obalom. Na prípadné neskoršie reklamácie zjavných vád či mechanického poškodenia výrobku spôsobeného behom dopravy nebude po podpísaní dodacieho listu – s ohľadom na podmienky prepravcu – braný ohľad a budú zamietnuté (reklamácia bude zamietnutá ako bezdôvodná).

Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru.
7. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

Článok VI.

Vady tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar a uplatniť reklamácie na zjavné vady tovaru okamžite po prevzatí tovaru, v opačnom prípade sa tovar bude považovať za tovar bez zjavných vád, pokiaľ sa nepreukáže inak.

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním alebo nesprávnou údržbou, ale vadou samotného výrobku, má právo výrobok v záručnej dobe reklamovať.

Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platnej legislatívy a reklamačného poriadku dodávateľa.

- Ing. Jozef Šabo, All rights reserved. Created by Relytech